ALGEMENE VRAE

7 dae per week van 08h 00-17h00. Enigste dag van die jaar wat ons gesluit is, is op Kersdag.

Jasmyn is vir besige bye. Die heksagonale uitleg was Jasmyn se inspirasie en het sy oorsprong vanaf die byekorf.

Die heksagonale uitleg help ook teen die blootstelling van die Afrika-son. Die gebou word sporadies en gedeeltelik verhit en nie in sy geheel nie. Dit bespaar dus natuurlike energie en hou die gebou koeler. Om nog meer energie te bespaar, is al die buitemure reeds in 2003 met spoumure gebou om as isolasie te dien.

Die Groot grasdak help ook om die winkel koel te hou en ’n deel van die dak, wat nie vir besoekers en die waterverhittingstelsel plaas. n Gedeelte van die dak wat nie sigbaar is nie, is geïsoleer deur grond, sowat ’n halwe meter dik, wat met gras beplant is. Hier vind hitte-uitruiling plaas tussen die verkoelingskamers. Dit spaar ons geld en sodoende bespaar die publiek.

Windpompe het hul oorsprong uit Mediterreense lande, nie net uit Holland nie. Die windpomp het ‘n kenmerkende landmerk vir reisigers geword. Met die bou van die Jasmyn-kompleks het die eienaars hierdie landmerk gekies, as ‘n erfenis herinnering van hul ouers se voorvaders, wat saam uit Griekeland en Holland gekom het.

Jasmyn onderhou sy eie tuine met hul eie personeel.

‘n Groot verskeidenheid van ons groente word op die Jasmyn Plaas self geproduseer deur hul sustermaatskappy Food Fair Pty Ltd. Groente wat nie op die plaas geproduseer word nie, word daagliks by die Tshwane Varsproduktemark aangekoop. Die meeste van die vrugte word ook by hulle gekoop.

Ons daaglikse produkte word gereëld getoets, en ons maak nie gebruik van antibiotika op ons beeste wat melk vir produkte en kaas produseer nie. Antibiotika word slegs gebruik wanneer diere ernstig siek is, en mediese behandeling benodig, maar dan sal daardie diere se melk nie in enige van ons suiwelprodukte of melk wat aan die publiek verkoop word, benut word nie.

Ons aanvaar alle kaarte, behalwe Pretorium Trust, American Express en Dinersclub.

Die restaurante by Jasmyn, word nie deur die Erasmus-familie bedryf nie, die geboue word gehuur en bedryf deur buitehuurders, die bekende Roodt-familie, wat ook die Kremetart Bistro in die omgewing bedryf.

Verskeidenheid vrugte en groente, voorafgesnyde groente, gesondheidswinkel, ingevoerde Europese produkte, slaghuis, bakkery, soetgoed, suiwelplaasprodukte, neute, konfyte, boekwinkel, geskenkwinkel en restaurante.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

7 days a week from 08h00-17h00. Only day of the year that we closed is on Christmas day.

Jasmine is for busy bees. The hexagonal layout was Jasmyn’s inspiration and also inspiration came from a beehive.

The hexagonal layout also helps to prevent the extreme exposure of the the African sun, to heat the building portion to portion, at a time, and not directly on the entire building at once.   It therefore saves natural energy and keeps the building cooler. To save even more energy, all the outer walls were already built with cavity walls in 2003 to serve as insulation.

A large thatch roof also helps keep the shop cool and part of the roof, which is not visible to visitors, is insulated by soil, about half a meter thick, which has been planted with grass. Here, heat exchange takes place between the cooling rooms and the water heating system. This saves us money and therefore you save too.

Windmills originated from the Mediterranean countries, not just from Holland.  The windmill has become a distinctive landmark for travellers. When building the Jasmyn complex, the Owners chose this landmark, as a heritage remembrance of their parents’ forefathers, whom originated from Greece and Holland combined.

Jasmyn maintains its own gardens with their own staff.

A large variety of our vegetables are produced on the Jasmyn Farm themselves by their sister company Food Fair Pty Ltd. Vegetables that are not produced on the farm, are purchased on a daily basis from the Tshwane Fresh Produce Market.  Most of the fruit is purchased their as well.

Our daily products are tested regularly, and we do not make use of antibiotics on our cattle that produce milk for products and cheese.  Antibiotics are only used when animals are severely sick, and need medical treatment, but then those animals’ milk will not be utilized in any of our dairy products or milk that is sold to the public.

We accept all cards, except of Pretorium Trust, American Express and Dinersclub.

The restaurants at Jasmyn, are not operated by the Erasmus family, the buildings are rented and operated by outside tenants, the well-known Roodt family, who also operate the Kremetart Bistro in the area.

Variety of Fruit and Vegetables, Pre-cut veggies, Health Shop, Imported European products, Butchery, Bakery, Confectionary, Dairy Farm Products, Nuts, Jams, Bookstore, Giftshop and Restaurants